Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ‘’ΒΙΤΑΜΟΤΕΣΤ’’

1] Διοργανωτές. Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. διακ. Τιτλ. Γαλαξίας (εφεξής καλούμενη ως «ΓΑΛΑΞΙΑΣ») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UPFIELD» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Συγγρού 348, Τ.Κ.17674, (εφεξής καλούμενη η «UPFIELD») διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο: «ΒΙΤΑΜΟΤΕΣΤ» (εφεξής «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «ΟΡΟΙ») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο https://www.5ae.gr/ (εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»). Την οργάνωση και λειτουργία του διαγωνισμού έχει αναλάβει η εταιρία 7 INDIGO NEW MEDIA (εφεξής ως η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ»).
Οι Διοργανωτές συμμετέχουν ως εξής: η «UPFIELD» προσφέρει στον «ΓΑΛΑΞΙΑ» τα δώρα που θα αποδοθούν στους νικητές. Ο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, φιλοξενεί τον Διαγωνισμό και έχει αναθέσει στην «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ» την οργάνωση και λειτουργία του Διαγωνισμού.
Η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ» διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων των νικητών, που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό αυτό, και διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού. Ειδικότερα, η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ» θα καταχωρήσει σε αρχείο το id του κάθε συμμετέχοντα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και τη σχετική επικοινωνία με τους νικητές. Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.
2] Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του https://www.5ae.gr/ καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
2.1 Βασική προϋπόθεση είναι, ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.
2.2 Ο κάθε συμμετέχων όμως, μπορεί να συμμετέχει μόνον μία (1) φορά και να διεκδικήσει μόνον ένα (1) δώρο από τον παρόντα Διαγωνισμό.
2.3 Το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει μόνον με ένα και μοναδικό προφίλ στον Διαγωνισμό.
2.4 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και οι οποίες απαντούν στην υποβαλλόμενη ερώτηση του Διαγωνισμού.
2.5 Εξαιρούνται από τον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 25-07-2019 και ώρα 17:00 μέχρι και 06-08-2019, στις 23:59.
Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού οι συμμετοχές δεν είναι δυνατές και όσες έχουν ήδη γίνει θεωρούνται αυτοδίκαια ανύπαρκτες και χωρίς αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

4] Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “SUPERMARKETΓΑΛΑΞΙΑΣ”). Ο κάθε συμμετέχων, αφού αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού, στην περίπτωση που δεν έχει προβεί σε κάποια επικοινωνία εντός της εφαρμογής Facebook Messenger με τα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” στο παρελθόν, καλείται να ανοίξει την εφαρμογή Facebook Messenger και να στείλει μήνυμα στη Facebook σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (www.facebook.com/galaxias.sm) , και στη συνέχεια να απαντήσει στις αυτοματοποιημένες ερωτήσεις που θα λάβει από το Messenger της σελίδας, ακολουθώντας τις οδηγίες.
5] Τα Δώρα: Η «UPFIELD» και ο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» δίνουν την ευκαιρία σε 3 (τρεις) τυχερούς να κερδίσουν:

ένα (1) Apple iPhone X.
δύο (2) ποδήλατα Orient Vita Pro Man 28’’.

6] Κλήρωση-Ανάδειξη νικητών. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

6.1 Η κλήρωση διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

6.2 Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές που θα κερδίσουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5] δώρα.

6.3 Με όμοιο τρόπο θα αναδειχθούν και τρεις (3) αναπληρωματικοί οι οποίοι σε περίπτωση που οι αρχικοί νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το δώρο τους εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα αντίστοιχα.

6.4 Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλο δώρο.

6.5 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού τα οποία θα αναρτώνται στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ αμέσως μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης.

6.6 Το ονοματεπώνυμο των νικητών θα αποτυπώνεται με κωδικοποιημένη μορφή - εφαρμογή αλγορίθμου συγκάλυψης (masking) - μέσα στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο, θα αναρτάται το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του ονόματος και του επιθέτου του νικητή, ενώ κάθε ένα από τα υπόλοιπα γράμματα θα έχει συγκαλυφθεί/αντικατασταθεί με αντίστοιχο σύμβολο (*).

6.7 Οι συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές, θα δουν το όνομά τους το οποίο θα αναγράφεται ολόκληρο χωρίς αστερίσκους και σύμβολα *.

6.8 Πατώντας το βέλος, οι νικητές θα αποστείλουν τα στοιχεία τους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ενημερωθούν για την παραλαβή του δώρου.

6.9 Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διαχειρίστρια και οι Διοργανωτές δεν θα επικοινωνήσουν με τους νικητές για τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, αλλά οι νικητές με δική τους ευθύνη θα ενημερωθούν από τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

6.10 Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Διαχειρίστριας και των Διοργανωτών πως ένας νικητής χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια τους, ο νικητής αυτός να αποκλειστεί, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων.
6.11 Κατά την παράδοση των δώρων, η Διαχειρίστρια δύναται να ζητήσει την επίδειξη της ταυτότητας από τον νικητή για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.
7] Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής.

7.1 Στη συνέχεια θα αναρτηθούν στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ κατά σειρά προτεραιότητας οι αναπληρωματικοί των νικητών ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (όπως αναφέρονται τα της παραγράφου 6).
7.2 Μετά από (15) δεκαπέντε ημέρες από την ανάρτηση των ονομάτων των αναπληρωματικών νικητών, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το σχετικό δώρο χάνεται οριστικά.

7.3 Η «UPFIELD» και ο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια τα εναπομείναντα δώρα σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές ή/και αναπληρωματικούς.

8] Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

9] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

10] Μετά το τέλος της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών παύει να υφίσταται, μη έχοντες οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτών.

12] Η ευθύνη των Διοργανωτών και της «Διαχειρίστριας» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

13] Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους ΟΡΟΥΣ και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτών. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.

14] Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τη ΔΙαχειρίστρια, για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι προτεραιότητα για τους Διοργανωτές. Η Διαχειρίστρια συλλέγει και διατηρεί μόνον τα στοιχεία που οι νικητές επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας). Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στην Διαχειρίστρια, θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο - Διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email, ταυτότητα)
Στοιχεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook name, Facebook gender, Facebook email, Facebook ID).
Η Διαχειρίστρια επεξεργάζεται τα στοιχεία των νικητών αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι νικητές με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, για την αποστολή των δώρων τους.
Πρόσβαση στα στοιχεία των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διαχειρίστριας και των Διοργανωτών που ενεργούν για λογαριασμό τους, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των νικητών ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διαχειρίστριας και των Διοργανωτών την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.
Η Διαχειρίστρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των νικητών για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών αυτά θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση που οι νικητές επιθυμούν την ανάκληση της συμμετοχής τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα.
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μόνο των νικητών του Διαγωνισμού λαμβάνει χώρα προς την «UPFIELD», της οποίας η συμμετοχή περιορίζεται στη συνεισφορά των δώρων του Διαγωνισμού.
Η εταιρεία «7 INDIGO NEW MEDIA» θα αναλάβει την αποστολή των δώρων στους νικητές.
Οι Διοργανωτές διασφαλίζουν τα δικαιώματα των νικητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για να τα ασκήσουν. Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διαχειρίστρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή διαβίβασή τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,
στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο contest@7indigo.com . Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.
Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη Διαχειρίστρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. Εάν οι νικητές έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διαχειρίστρια στα κάτωθι στοιχεία:
7 Indigo New Media | Ιλισίων 25 Νέα Κηφισιά | www.7indigo.com | Τηλ.: +30 210 8013354
Τέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).

15] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ μέσα στο POST του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

16] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
17] Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους ΟΡΟΥΣ τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την απάντηση – σχόλιο που αναρτά έκαστος στον τοίχο όπου είναι αναρτημένος ο Διαγωνισμός και τα τυχόν taggαρίσματα σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναρτούν, μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στη Διαχειρίστρια η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων ως τέτοιας λογιζόμενης αυτή η ίδια ή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι Διοργανωτές παρέχουν αντίστοιχες άδειες στην Διαχειρίστρια καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με την Διαχειρίστρια με οποιαδήποτε σχέση, για τους ίδιους και μόνο σκοπούς.
Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά των Διοργανωτών, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε οι Διοργανωτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ