ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2019

                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

                                          ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πρόσκληση των μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ.129, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» αρ. ΓΕΜΗ 000362001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 31-5-2019 απόφαση του .Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 129 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 01/01/2018-31/12/2018, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσαρτήματος του Ισολογισμού περιόδου 01/01/2018-31/12/2018.

2.    Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του  .Σ περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 και του Ορκωτού

Ελεγκτού.

3.    Απαλλαγή των μελών του .Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.

4.    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των κερδών της χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.
5.    Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8α, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33,

37, 40 και 45 του καταστατικού, προσθήκη επικεφαλίδων στα άρθρα, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και νέα κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
4.    Έγκριση διανομής μερίσματος μέρους εκ των κερδών της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018.

4.    Έγκριση αποφάσεων του .Σ. με αρ.1881/11-12-2018, 1872/30-10-2018, 1871/25-10-2018, 1868/19-10-2018, 1865/26-9-2018, 1859/17-9-2018, 1851/7-8-2018, 1795/15-1-2018

8.    Έγκριση αμοιβών στα μέλη του    .Σ. από τα κέρδη της χρήσης 2018.

9.    Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «STAR AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

9.    Έγκριση των  με αρ.1843/3-7-2018 και 1868/19-10-2018 αποφάσεων για μεταβίβαση στην

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολίτσα Χειμωνίδου των 147.408 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «STAR AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατείχε η εταιρεία.

9.    Έγκριση και επικύρωση α) της από 6-9-2018 εκλογής του Κωνσταντίνου Μαυροειδή στην θέση του αποβιώσαντος μέλους, Χρήστου Μαυρόπουλου και β) της από 29-1-2019 εκλογής του Γρηγορίου Βυτινίδη στην θέση του παραιτηθέντος μέλους, Φωτίου Βυτινίδη, κατ’άρθρο 10 του καταστατικού, ως οριστικών συμβούλων μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

9.    Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
10.    Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας

⦁    στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 129, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Αθήνα    6 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ