ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκλησης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

ΠΕΝΤΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ με το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
Γ.Ε.Μ.Η. 000362001000

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν, μέσα σε ένα μήνα από την αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.889.024,70) με την από 24-06-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το δικαίωμα προτίμησης στη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Αθήνα 27 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ